8. kongres Združenja urologov Slovenije

13. simpozij urološke zdravstvene nege Slovenije

Ljubljana, 28-30. maj 2020

AKTIVNA UDELEŽBA

 

OBLIKE STROKOVNIH PREDSTAVITEV

  • Plenarno predavanje (10 minut)
  • Moderiran poster (3 minutna predstavitev, 2 minutna razprava)
  • Video (8 minutna predstavitev, 2 minutna razprava)

Rok za posredovanje naslova in avtorja predstavitve je do vključno 31. marca 2020, na naslov: zus@sb-sg.si

Organizator si pridržuje pravico, da v primeru prevelikega števila prijavljenih predstavitev predčasno zaključi z zbiranjem prijav.

 

JEZIK PREDSTAVITVE

Uradna jezika kongresa sta slovenščina in angleščina. Zaradi večjega števila udeležencev iz tujine je obvezen jezik na diapozitivih plenarnih predavanj in predstavitve posterjev angleščina, za govorni del predstavitve pa lahko avtorji poljubno izberejo enega od obeh jezikov.

 

TEHNIČNE MOŽNOSTI PREDSTAVITVE

Za vsa predavanja bo zagotovljena možnost Microsoft PowerPoint predstavitve.

Posterji bodo za ogled na voljo vse dni kongresa v elektronski obliki, zato naj jih avtorji posredujejo v PDF formatu.

 

NAVODILA ZA PRIPRAVO IN ODDAJO POVZETKA

Vse predstavitve bodo v obliki povzetka natisnjene v zborniku kongresa.

 

Obseg

Povzetek lahko obsega največ 3000 znakov (vključno z naslovom, besedilom, presledki, tabelami in slikovnim materialom) oz. 500 besed. Slike ali drug grafični material so enakovredni 500 znakom.

 

Naslov, avtorji, pripadnost

Naslov naj vsebuje jasno opredeljeno temo povzetka. Navedite ga v slovenskem in angleškem jeziku. Naslov prispevka sicer ni omejen s številom znakov, a se upošteva pri celotnem številu znakov prispevka.

Navedite priimke in imena vseh avtorjev, brez nazivov in pripadnosti posameznim institucijam. Navedite naziv institucije, oddelek, mesto in državo. Institucija, oddelek in mesto naj bodo napisani v angleškem jeziku. Kadar je avtor hkrati zaposlen v več institucijah, navedite njegovo glavno delovišče. Avtorji lahko oddajo več povzetkov, vendar prosimo, da pri tem upoštevajo razumno mero.

 

Besedilo

Besedilo lahko oddate v slovenskem ali angleškem jeziku. Povzetek mora biti napisan z malimi tiskanimi črkami, razen kratic. Naslov ne sme biti napisan s tiskanimi črkami.

V uvodu navedite cilj študije/raziskave, opišite material in metode, rezultati pa naj vsebujejo dovolj podatkov za potrditev vaših ugotovitev. Za navedbo števil uporabite številke, ne besed. Uporabljajte le uveljavljene kratice, pri čemer jih ob prvi navedbi v povzetku morate razložiti.

Vsebino povzetka razdelite v naslednja poglavja:

  • Uvod
  • Materiali in metode
  • Rezultati
  • Zaključek

Če vaš povzetek vključuje tudi grafe ali slikovni material, pošljite izvorne datoteke (npr. Excel, JPG itd.) z ločeno elektronsko pošto.

 

Urejanje in avtorstvo

Povzetki bodo objavljeni tako, kot so bili oddani. Po oddaji povzetka urejanje le-tega ni več mogoče. Domneva se, da je vsak navedeni avtor pomembno prispeval k nastanku prikazanega dela v smislu priprave koncepta ali analize prispevka, pisanja prispevka ali končne potrditve prispevka in s tem javno prevzema odgovornost za vsebino prispevka. Avtorske pravice za Zbornik povzetkov kongresa pripadajo Združenju urologov Slovenije.

 

Rok za oddajo

Rok za oddajo povzetka je do vključno 30. aprila 2020, na naslov: zus@sb-sg.si

S pravočasno oddajo povzetka se boste izognili morebitnim tehničnim težavam, ki bi utegnile nastati pri oddaji vašega povzetka. Oddaja povzetka tik pred dogodkom ne bo mogoča.

 

POVRATNE INFORMACIJE

Avtorji bodo informacijo u prejemu in uvrstitvi prispevka v program ter zbornik kongresa s strani organizatorja prejeli v povratni elektronski pošti.

Združenje urologov Slovenije 

 vključuje vse aktivne in upokojene specialiste in specializante urologije.

zus@sb-sg.si

ZDRUŽENJE UROLOGOV SLOVENIJE

Gosposvetska cesta 1

2380 Slovenj Gradec

Predsednik

Prim. mag. Marko Zupančič, dr.med.

Tajnik:

Boris Košuta, dr.med., FEBU